BS Undervisning


Om oss

BS Undervisning er Norges største forhandler av læremidler, og gjennom rammeavtaler er flertallet av norske skoler våre kunder. Vi er et heleid datterselskap av Biblioteksentralen SA. I en årrekke har vi lagt til rette for at kjøp av læremidler skal være så enkelt som mulig for norske skoler, og alle sider av vår drift er spesialtilpasset nettopp dette formålet. I vår nettbutikk har vi i lang tid tilbudt et bredt utvalg av både trykte og digitale læremidler fra stort sett alle norske forlag og leverandører. Slik at norske skoler har ett sted hvor de kan finne alt de trenger til undervisningen.

Bruken av digitale læremidler i norsk skole øker stadig, og vi har sett at kjøp og bruk av disse krever nye løsninger. Derfor har vi tatt med oss vår gamle nettbutikk inn i Pendel, og tilbyr nå en langt enklere og mer innholdsrik tjeneste til vår kunder. Fortsatt med det formål å gjøre innkjøp av læremidler enkelt. 

BS Undervisning er lokalisert i Bibliotekenes Hus på Økern i Oslo. I samme firma finner du selskapene BiblioteksentralenBS Eurobib og Norsk Bibliotektransport . De ansatte i BS Undervisning dekker funksjonene ledelse, kundeservice, salg og marked, IT og logistikk, nettbutikk, økonomi og regnskap.

En bærekraftig forretningspraksis

BS Undervisning jobber aktivt for å etterleve internasjonale standarder for bærekraftig forretningspraksis i egen virksomhet, og i leverandørkjeden. Dette gjør vi blant annet gjennom fokus på OECDs retningslinjer, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner. Vi jobber kontinuerlig for å bevisstgjøre og øke forståelsen for disse områdene hos våre ansatte og samarbeidspartnere.

  • OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv er anerkjent som et ledende internasjonalt verktøy for å hjelpe bedriftene i å kartlegge risiko for negativ effekt og skade forårsaket av egen virksomhet, av aktører i leverandørkjeden eller av forretningsforbindelser. 
  • FNs Global Compact (UNGC) baserer seg på ti prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. FNs veiledende prinsipper er innarbeidet i bl.a. OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og er i tråd med og utfyller forventningene til respekt for menneskerettigheter i Global Compact.
  • ILOs konvensjoner og anbefalinger setter minstestandarder for arbeidslivet. ILOs åtte kjernekonvensjoner utgjør et minimum av rettigheter som skal respekteres i arbeidslivet, og deles inn i fire hovedkategorier: organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger, forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid og forbud mot diskriminering.
     
                                                                                                                                                              Regjeringen.no

For å oppnå en bærekraftig utvikling er det en forutsetning å ha fokus på en bærekraftig forretningspraksis. BS Undervisnings etiske verdigrunnlag og prinsipper bygger på en generell respekt for menneskerettigheter, samfunnet og miljøet vårt, og viser til hvordan vi ønsker at våre ansatte og samarbeidspartnere skal arbeide for å oppnå en bærekraftig forretningspraksis, både i det daglige og på et overordnet nivå.

Gode kjerneverdier og retningslinjer er en forutsetning for et godt samarbeid og tillittsgrunnlag mellom oss som bedrift, og våre kunder og leverandører. Vi setter derfor krav til etterlevelse også hos våre forretningspartnere, og ønsker at også disse handler i tråd med retningslinjene.

BS Undervisning har en sterk posisjon i det norske læremiddelmarkedet, og kjenner med dette også vårt ansvar for å ha bærekraft i fokus i alle ledd og å sørge for at dette videreformidles. Dette også gjennom engasjerte medarbeidere med gode verdier.

BS Undervisnings verdier og etiske retningslinjer danner grunnlaget for valgene som tas i vår bedrift. Vi vil alltid søke å velge en retning som er til det beste for alle rundt oss, og som er i tråd med våre prinsipper. Eventuelle brudd på våre retningslinjer håndteres umiddelbart og med stort alvor.

Miljø og klima
BS Undervisning har en sterk miljøprofil, og vi jobber aktivt med miljøarbeid internt og overfor våre leverandører. Vi stiller strenge krav til at vi skal ha en miljøvennlig drift, og er Miljøfyrtårnsertifisert og medlem av Grønt Punkt. Vår virksomhet er preget av et helhetssyn på miljø, og vi vil til enhver tid jobbe sammen for å forbedre våre rutiner knyttet til å redusere miljøpåvirkning. Vi har fokus på å redusere energiforbruk og utslipp, samt avfallsreduksjon, kildesortering og gjenbruk. Vi forventer at våre leverandører også tar miljø- og samfunnsansvar på alvor.


Miljøfyrtårn
BS Undervisning har vært sertifisert Miljøfyrtårnbedrift siden 2008. Dette krever at vi aktivt søker etter mer miljøvennlige produkter, tjenester og metoder som fører til redusert utslipp og slitasje, og dermed mindre miljøbelastningen på både det ytre og indre miljø. Hvert år utvikler vi en miljørapport, som danner grunnlaget for fornyelse av sertifiseringen.
BS Undervisning ble re-sertifisert av Miljøfyrtårn i november 2022.


Grønt Punkt
BS Undervisning tar miljø på alvor, og er medlem i Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt Norge AS er en non profit-organisasjon som sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. BS Undervisning vil i tiden fremover fortsette å organisere vår virksomhet slik at den utøves med minst mulig negativ innvirkning på miljøet.

Åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Rapporten vår redgjør for aktsomhetsvurderingene vi har gjennomført i 2022. Vi forteller også om tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet og forretningsforbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Klikk her for å laste ned vår årlige rapport knyttet til åpenhetsloven (pdf) 

Klikk her for å lese om styrets rutiner rundt åpenhetsloven (pdf)